KVK

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

Sargın İnşaat ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“SARGIN”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (isim-soy isim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, elektronik posta, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, cinsiyet, araç plakası, IP adresi ve işyerlerinin içinde ve dışında alınan kamera kayıtları, e-posta imzası vb) tarafımızla paylaşılması veya internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya Kanunda belirtilen hukuki sebep ve şartlara uygun olarak Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

SARGIN tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri gereği imha edilecektir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 • SARGIN tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • İşyerlerimizin fiziki güvenliğinin ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
 • İş ve işçi sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • SARGIN’ın sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 • İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz genel kural olarak açık rızanız bulunması halinde işlenmektedir. Ancak Kanunun 5. Maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya tarafınızca alenileştirilmiş olması gibi şartların varlığı halinde açık rıza bulunmaksızın işlenebilmektedir.

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve saklanmaktadır. Burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıdaki yöntemlerle hukuki verileriniz işlenmektedir:

Hukuki, teknik, fiziki ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile genel çalışan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla; hizmet binalarımız ve şantiye alanları içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi teknik birim tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kamera kayıtları yukarıda yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Şirketimiz internet sitesi kullanımında herhangi bir çerez kullanmamakla birlikte, internet tarayıcınızın sunucularımıza göndermiş olduğu IP adresi ve User-Agent bilgisi günlük kayıtlarına anonim olarak kaydedilmekte olup internet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak dışında herhangi bir amaçla işlenmemektedir.

Ayrıca yine Şirketimizin e-posta adreslerine veya çalışanların kurumsal e-posta adreslerine gönderdiğiniz e-postalar veya telefon numaralarına, sosyal medya kanallarına gönderdiğiniz smsler, çağrılar yoluyla ve fiziken veya posta yoluyla teslim ettiğiniz evraklar yoluyla da tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Güvenlik amacıyla bina girişlerinde ziyaretçi kaydı yalnızca sözlü olarak herhangi bir araçla kaydedilmeksizin ilgili kişiye bildirilmesi için ad-soyad şeklinde talep edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. 8. ve 9. maddelerinde ve iş bu metinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile bu amaçlar doğrultusunda ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

İlgili Kişinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişiler olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “https://www.sargininsaat.com.tr/” adresinde örneği bulunan başvuru formunu doldurarak aşağıda tanımlanan yöntemlerden birini kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimizle paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve Şirketimize doğru olarak aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel veri sahibi kendisi dışındaki bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adresi Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Konu
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
İlkbahar Mahallesi 608. Sokak No:9 06550 Çankaya/Ankara
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

Noter vasıtasıyla tebligat
İlkbahar Mahallesi 608. Sokak No:9 06550 Çankaya/Ankara Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kep adresi 
Kayıtlı e-posta adresiniz
sargin@hs01.kep.tr
info@sargininsaat.com.tr
E-posta bildiriminin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Şirketimiz 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Şirketimizin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimizin Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususun Şirketimize bildirilmesi yükümlülüğü tarafınıza aittir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Şirketimize ileten tarafa aittir.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.